ไอทัวร์ไทยแลนด์ ท่องเที่ยวทั่วไทย ขึ้นเหนือล่องใต้ไปกับเรา ข้อมูล 76 จังหวัด แนะนำแหล่งท่องเที่ยว  บริการจองโรงแรม ห้องพักออนไลน์ราคาประหยัด ยินดีต้อนรับทุกท่าน......
            

 หน้าหลัก |  เกี่ยวกับเรา |  ติดต่อเรา |  แผนที่เว็บ |  แลกลิ้งค์ |  ลงโฆษณา 

ข้อมูล 76 จังหวัดของไทย 

         ภาคเหนือ

        ภาคกลาง

 

 

 

 

        ภาคอีสาน

 

 

 

 

     ภาคตะวันออก

 

 

 

 

         ภาคใต้

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับประเทศไทย
 
.

ของดีเมืองไทย

  ผลไม้ไทย
  อาหารไทย
  บ้านเรือนไทย
  พุทธศาสนิกชนของไทย
  ศาสนาประจำชาติไทย
  วัดในไทย
  มวยไทย
  ช็อปปิ้งไทยแลนด์
.

:: จองโรงแรม ::

.

:: LINK ::

แลกลิ้งค์กับเรา

       ItourThailand ไอทัวร์ไทยแลนด์ ท่องเที่ยว 76 จังหวัดทั่วไทย ข้อมูลประเทศไทย จองห้องพัก โรงแรม เที่ยวชมเมืองไทย บรรยากาศสบายๆ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ อุบล ขึ้นเหนือล่องใต้ไปกับเรา ไอทัวร์ไทยแลนด์

กติกาการแลกลิ้งค์ คลิก

           

PageRank

      

ศาสนาพุทธ

ศาสนาประจำชาติไทย คือศาสนาพุทธ แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ปกครองโดย ระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และประมุขของชาติทรง เป็น เอกอัครศาสนูปถัมภก คนไทยทุกคนจึงมีสิทธิเสรีภาพในการ เลือกนับถือ ศาสนาใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะ เป็นศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาซิกข์ หรือ ศาสนาอื่นใด ตามสภาพที่ประชาชนจะเลื่อมใส ศรัทธาของศาสนาที่ตนพึงปฏิบัติ ในประเทศไทย ศาสนาพุทธ มีผู้นับถือมากที่สุดถึงร้อยละ 94.4 รองลงไป ได้แก่ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4.0 ศาสนา คริสต์ ร้อยละ 0.5 ศาสนาฮินดู ซิกข์ และอื่น ๆ รวมกันประมาณ ร้อยละ 1.1

 "พุทธศาสนา"  เป็นศาสนาประจำชาติไทยมาอย่างยาวนาน   พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์   ล้วนได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมป์พระพุทธศาสนามาโดยตลอด พุทธศาสนาในประเทศไทย มี 2 นิกายที่สำคัญ คือ  มหายาน  และ หินยาน โดยนิกายหินยานได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยตั้งแต่ ราว พ.ศ.300 คนไทย ได้นับถือพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวางมาเป็นลำดับ  จนถึงสมัยรัชกาลที่  3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พุทธศาสนาได้แบ่งย่อยออกเป็น มหานิกาย  และธรรมยุติ แม้จะมีธรรมทัศนะ  และวัตรปฏิบัติที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง แต่ในหลักธรรมแล้ว  ยังคงยึดถือตามพระราชบัญญัติในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกัน

      พุทธศาสนาในประเทศไทยมีลักษณะที่ผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ และคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางเทวดา  พุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์และลักษณะของวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง   ทั้งด้านจิตใจ ความเชื่อ บุคลิกภาพ รวมถึงวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ อาทิเช่น เจดีย์ โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปปางต่างๆ เป็นต้นพุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยาตอนต้นต่อมากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตก     และตกเป็นประเทศราชของพม่าทำให้ศาสนาพุทธถึงยุคเสื่อมลง จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้กอบกู้เอกราชให้ชนชาวไทยได้สำเร็จ   พระองค์ได้ทรงเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมาในราชวงศ์รัตนโกสินทร์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงก่อตั้ง "กรมสงฆ์การี" ขึ้นมา โดยมีหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ในพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการปกครองพระสงฆ์ โดยจัดตั้ง "มหาเถรสมาคม" ขึ้นมาเป็นองค์กรของสงฆ์ที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและบริหารกิจการสงฆ์ทั่วประเทศ

 ศาสนา คือ คำสอนที่ศาสดานำมาเผยแพร่สั่งสอน แจกแจง แสดง ให้มนุษย์ละเว้นจากความชั่ว กระทำแต่ความดี ซึ่งมนุษย์ ยึดถือปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธา คำสอนดังกล่าว จะมีลักษณะเป็นสัจธรรม ศาสนามีความสำคัญ ต่อบุคคล และสังคม ทำให้มนุษย์ ทุกคน เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติศาสนาในโลกนี้มีอยู่มากมายหลายศาสนาด้วยกัน
แต่วัตถุประสงค์อันสำคัญยิ่งของทุก ๆ ศาสนา เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ชักจูงให้คน ละความชั่ว ประพฤติความดี เหมือนกันหมด หากแต่ว่า การปฏิบัติพิธีกรรมย่อมแตกต่างกัน ตามความเชื่อถือของแต่ละบุคคล

คุณค่าของศาสนา


1. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์
2.เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีของหมู่คณะและในหมู่มนุษยชาติ
3. เป็นเครื่องดับความเร่าร้อนใจ ทำให้ใจสงบร่มเย็น
4. เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรม
5. เป็นบ่อเกิดแห่งการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
6.เป็นดวงประทีปส่องโลกที่มืดมิดอวิชชาให้กลับสว่างไสวด้วยวิชชา

 ศาสนา มีประโยชน์มากมายหลายประการ กล่าวโดยสรุปมี 6 ประการคือ
   1. ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดจริยธรรม ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราทราบว่าอะไรคือความชั่ว ที่ควร ละเว้น อะไรคือความดีที่ควรกระทำ อะไรคือสิ่งที่บุคคลในสังคมพึงปฏิบัติเพื่อให้ อยู่ร่วมกัน อย่าง มีความสุข ดังนั้นทุกศาสนาจึงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความดีงามทั้งปวง
   2. ศาสนาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ทุกศาสนาจะวางหลักการดำเนินชีวิตเป็นขั้น ๆ เช่น พระพุทธ ศาสนาวางไว้ 3 ขั้นคือ ขั้นต้น เน้นการพึ่งตนได้ทางวัตถุ มีความสุขตามประสาชาวโลก ขั้นกลาง เน้น ความเจริญก้าวหน้าทางคุณธรรม และขั้นสูง เน้นการลด ละ โลภ โกรธ หลง
   3. ศาสนาทำให้ผู้นับถือปกครองตนเองได้ หลักคำสอนทางศาสนาสอนให้รู้จักรับผิดชอบตนเอง คนที่ ทำตามคำสอนทางศาสนาอย่างเคร่งครัดจะมีหิริโอตตัปปะ (อายชั่วกลัวบาป) ไม่ทำผิดทั้งที่ลับ และ ที่แจ้ง เพราะสามารถควบคุมตนเองได้
   4. ศาสนาช่วยให้สังคมดีขึ้น คำสอนทางศาสนาเน้นให้คนในสังคมเว้นจากการเบียดเบียนกัน เอารัด เอาเปรียบกัน สอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน เป็นเหตุให้สังคมมีความ สงบสันติ ิยิ่งขึ้น
   5. ศาสนาช่วยควบคุมสังคม ทุกสังคมจะมีระเบียบ ข้อบังคับ จารีตประเพณี และกฎหมายเป็นมาตร การ ควบคุมสังคมให้สงบสุข แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมสังคมให้สงบสุขแท้จริงได้ เช่น กฎหมาย ก็ควบคุมได้เฉพาะพฤติกรรมทางกายและทางวาจาเท่านั้น มิสามารถคุมลึกลงไปถึงจิตใจได้ ศาสนา เท่านั้น จึงจะควบคุมคนได้ทั้งทางกาย วาจา และใจ
   6. ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม พิธีกรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม วรรณคดี และ วัฒนธรรม ด้าน ต่าง ๆ ล้วนมีแหล่งกำเนิด มาจากศาสนาทั้งสิ้น ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม เช่น จิตรกรรม ฝาผนังที่งดงาม คำสอนเรื่องชาดก ทำให้เกิดวรรณกรรม ที่สำคัญหลายเรื่อง แม้กระทั่งมารยาททาง สังคม รวมไปถึงประเพณีต่าง ๆ ล้วนสืบเนื่องมาจากศาสนาทั้งสิ้นคลิ๊กนี้มีความหมาย
 

       

 

 หน้าหลัก |  เกี่ยวกับเรา |  ติดต่อเรา |  แผนที่เว็บ |  แลกลิ้งค์ |  ลงโฆษณา 

 itourthailand.com ไอทัวร์ไทยแลนด์ ท่องเที่ยวทั่วไทย จองโรงแรมห้องพัก สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ  ข้อมูลประเทศไทย  บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ทั้ง 76 จังหวัด  ขอบขอบคุณ ททท.   ไทยเบสทราเวล    ทัวร์ไทย  ที่เอื้อเฟื้อรูปภาพและข้อมุลการท่องเที่ยวบางส่วน  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แจ้งปัญหาลิ้งค์เสีย  ติดต่อลงโฆษณา หรือ มีข้อสงสัยใดๆๆ ติดต่อเราได้ที่ itourthailand@gmail.com